קובץ התקנות-9393

פרשנות תקנות התכנון והבנייה לגבי בתי מלון