למסמך מאת פיקוד העורף המפרט את נוהל מדיניות התגוננות לסקטור החיוני – נכון לאוקטובר 2023 – יש ללחוץ כאן