בעבר, עסק שחפץ היה להוסיף גלאי עשן או מתז כיבוי, היה יכול לבצע באמצעות מתקין מורשה אם מדובר היה עד 10 מתזים או גלאים, המתווספים למערכת מוכרת.

בחודש אוגוסט האחרון, נתקבלה החלטה בכבאות (מצ"ב), כי עסק קיים שחפץ להוסיף מתז או גלאי עשן, בין אם גלאי בודד ובין אם כמה גלאים, צריך לקבל אישור מעבדה לתוספת, שכן המלונות הוגדרו כבעלי רמת סיכון 2 בת"י 1220 חלק 3.

תוספת גלאים מתזים למערכת קיימת .

תקן ישראלי