שמחנו על פרסום טיוטת המפרט האחיד של המשרד להגנ"ס לבתי המלון ואנחנו מתכבדים להעיר על טיוטת המפרט כלהלן.