כבכל שנה, אנו בקשר מול תגלית לשם סיוע לאשר מלונות המצויים בהליכי חידוש רישיון עסק לאירוח קבוצות תגלית.

כבכל שנה, מסתמן כי ההצהרה המצ"ב תספק את תגלית ותאפשר התקשרות גם בתקופה בה אתם מצויים בהליכי חידוש הרישיון, ובלבד שלא ניתן למלון סירוב / שימוע / כתב אישום ויש ביטוח.

תצהיר