Skip to main content

מלון רמדה • חדרה

חדרנים/חדרניות

ניקיון וסידור חדרי המלון.

 

עובדי מחסן מדים

אחראי על מחסן המדים של העובדים, מתן המדים לעובד ואחריות להחזרתם לאחר משמרת. אחריות על סדר וניקיון הקומה.

התפקיד דורש לפעמים עבודות ניקיון במלון לפי דרישת המערכת.