בתאריך  15/1/23 , הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה על פתיחת הפעימה השלישית להגשת בקשות להיתרי העסקת עובדים זרים להעסקת עובדים זרים במקצועות החדרנות בענף המלונאות הניתן לפי סעיף 1 יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, אשר נקבעו על ידי "הממונה" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים בהמלצת צוות בינמשרדי כאמור בהחלטת ממשלה מספר 4101 מיום 5.8.2018 ובהחלטת ממשלה מספר 175 מיום 25.07.2021, וכן את ההסדרים והקריטריונים שנקבעו על ידי הממונה למתן ההיתרים ולמימושם. פעימה זו כוללת 1200 עובדים זרים נוספים לענף בתוספת היתרה מהפעימה הקודמת ומסתכמת בסה"כ 1233 עובדים זרים.

האפשרות שנפתחה כעת, הינה להזמנת 1,233 עובדים נוספים , המצטרפים ל 767 עובדים מפיליפינים שכבר נמצאים במלונות ישראל ובסך הכל 2,000 עובדים למקצועות החדרנות והניקיון. עובדים אלה מיועדים לכל אזורי הארץ למעט אזור אילת שם עובדים 2,000 עובדים ירדנים שאושרו למלונות בהחלטה אחרת. יש לציין שהמלונות מדווחים על הצלחה רבה ומשבחים את העובדים והעובדות על המקצועיות ועל תרבות השירות הגבוהה. מקשר שלנו עם העובדים ועם נציגי שגרירות פיליפינים בישראל אנו מדווחים על שביעות רצון גבוהה גם מקרב העובדים עצמם.

התאחדות המלונות שיזמה את המיזם החשוב, מודה לממשלת ישראל שאישרה את ההחלטות ובעיקר למשרד התיירות ולרשות ההגירה על עובדיהם המסורים שעמלים על הביצוע ועושים עבודה נאמנה בנושא.

מצ"ב הודעת רשות המיסים וקישור להרשמה: לחצו כאן להרשמה

hotel_foreign_workers_3

לתשומת לב – המועד האחרון להגשת ההזמנות להיתרים הינה בתאריך 26/1/23