ממונה אנרגיה ודווח על צריכת אנרגיה

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד-1993 קובעות כי "מפעל צרכן" ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה.

"מפעל צרכן" יגיש לממונה במשרד האנרגיה והמים דו"ח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. הדו"ח יוגש בכל שנה עד לתאריך 31 במרס של השנה העוקבת לתקופת הדיווח.

"מפעל צרכן" מוגדר בתקנות  כ-

1)   מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילווט שעה;

(2)   כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו.

הדיווח נעשה בטופס הבא>> 

מצ"ב התקנות:

תקנות מקורות אנרגיה

 

סקרי אנרגיה

עפי' תקנות מקורות אנרגיה ( ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) התשע"ט 2018, שפורסמו ב-10.12.18 ושיכנסו לתוקף 6 חודשים מיום פרסומם (ב- 10.6.19)-
צרכן אנרגיה שסך הצריכה האנרגיה השנתית הכוללת שלו  עולה על 1,250 טון שווה ערך נפט בדלקים או בחשמל ( בחישוב צריכת החשמל
לפי 210 גרם שווה ערך נפט לקילוואט שעה) מחוייב פעם ב-4.5 שנים להגיש לממונה תוכנית לביצוע  סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה הכולל המלצות לשימור אנרגיה.
תקנות אלו תחלפנה את התקנות הקיימות .

מצ"ב התקנות החדשות:

קובץ התקנות

בדיקת יעילות של יחידת קירור מים

עפי' תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013
על בעלים של יחידת קירור מים לערוך בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור המים שבחזקתו אחת ל-36 חודשים לכל הפחות נמצא בבדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים כי היא יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית, ינקוט הבעלים את האמצעים הדרושים לשיפור הייעלות האנרגטית ויבצע בדיקת יעילות אנרגטית נוספת לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד הבדיקה הקודמת.

מצ"ב התקנות:

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים)