בשנים האחרונות מאגמת הממשלה את כל התקציבים שלה בנושא הסיוע לחסכון האנרגטי, ונותנת באמצעות מרכז ההשקעות מענקים לפרוייקטים שיוכרו כמפחיתי  גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד האנרגיה ומשרד האוצר יצאו בחודש ספטמבר 2022 עם תכנית חדשה להפחתת פליטות גזי חממה והיערכות המשק למשבר האקלים.

תוכנית זו משלבת מסלול תמיכות לפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה באמצעות השקעות בייעול צריכת אנרגיה, משאבים וחומרי גלם במפעלים ובעסקים (רלוונטי גם למלונות), יחד עם מסלול לתמיכה בפרויקטים חדשניים למתקני הצללה המשלבים פאנלים סולאריים, המייצרים חשמל נקי, ואמין. הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.

במסגרת התוכנית, יחולקו מענקים בשיעור של עד 25% ועד תקרת סיוע של- 3.5 מיליון שקל, בעבור השקעות במסגרת שני מסלולי תמיכה שונים:

  1. במסלול א – ביצוע פרויקטים בתחום הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית, החלפת גופי תאורה, הפחתה עקיפה של פליטות גזי חממה באמצעות חיסכון בחומרי גלם או במשאבים ועוד. התמיכות  תינתנה למגוון השקעות רחב הכולל ייעול מערכות צורכות אנרגיה, מעבר מצריכת דלקים פוסיליים לחשמל, ותמיכות בשדרוג ציוד וקווי יצור אשר מביאים לחיסכון בחומרי גלם ומשאבים.
  2. במסלול ב – ביצוע פרויקטים בתחום צמצום תופעת אי החום העירוני וייצור אנרגיה מתחדשת כגון: הקמת מתקן קירוי סולרי בשטח ציבורי הנמצא במרחב עירוני מבונה לרבות שבילי אופניים, מתחמי פנאי, מגרשי ספורט, שילוב מתקן אגירת אנרגיה במתקן קירוי סולרי באופן שיאפשר ניצול של האנרגיה המיוצרת מחוץ לשעות הייצור הסולרי.

על מגישי הבקשה להתחייב, בין היתר, לתנאים הבאים:

  1. במסלול א' היקף מחזור המכירות לא עולה על 800 מיליון ₪.
  2. היקף ההשקעה לפחות 100,000 ₪.
  3. היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרויקט תקופת ההפחתה אינו עולה על 140 ₪ לטון.
  4. מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית.

שיעור הסיוע בבקשות בהיקף השקעה של עד 1,200,000 ₪ – הינו 25% מסך ההשקעות המזכות, שיעור הסיוע בגין כל תוספת השקעה של 1 ₪ נוסף מעל  1,200,000 ₪ לעיל הינו 20% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מתקרת הסיוע.

תקרת הסיוע – במסגרת המקצה לא יינתן סיוע מצטבר בכל הבקשות מעל ל- 3,500,000 ₪.

להלן הקישור לאתר משרד הכלכלה בו ניתן לראות את הקריטריונים והסברים על הסיוע וכן קישור להגשת הבקשה

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/grant-04-41-10-2020

וכן הקישור להוראת מנכ"ל 4.41 בה מפורטים התנאים המלאים לקבלת המענק

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41

 

המקצה ייסגר להגשת בקשות בתאריך 08.11.22 בשעה 14:00