ה-ל.מ.ס פרסמה את נתוני כניסות התיירים באוגוסט 2023.

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2023/289/28_23_289b.pdf

באוגוסט  השנה היה גידול של 21% לעומת אוגוסט אשתקד וירידה  של 7% בלבד לעומת אוגוסט 2019.

במצטבר ( ינואר-אוגוסט 23) – ירידה של 13% לעומת התקופה המקבילה ב-2019

להלן טבלה של כניסות התיירים לפי חודשים :

ה-ל.מ.ס פרסמה את נתוני כניסות התיירים באוגוסט 2023.

 

מצ"ב גם קישור לכניסות לפי מדינות מקור באוגוסט ובינואר-אוגוסט מצטבר

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2023/289/28_23_289t3.pdf