ביום חמישי האחרון ה-26 לינואר 2023 פורסמה טיוטת חוק ההסדרים ובה פרק העוסק בנושא הגברת היעילות המשקית בענף התיירות. הטיוטה צפויה לעלות לדיון בממשלה ביום חמישי ה-23 בפברואר.

הסעיף המשמעותי ביותר בפרק הוא זה המציע לבטל את תשלום מס ערך מוסף בשיעור אפס על שירותים הנרכשים על ידי תיירים זרים בישראל  ובכלל זה לינה של תייר בבית מלון, השכרת רכב, הסעדה, הדרכה, שירותים הניתנים על ידי סוכני  תיירות, ושירותי תיירות מרפא.

על מנת להילחם בביטול הפטור, הקמנו מטה מאבק יחד עם כל ארגוני התיירות הנכנסת המאוגדים בלשכת התאום של ארגוני התיירות בראשה עומד מיקי פדרמן. במטה המאבק המצומצם חברים: מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת יוסי פתאל, יו"ר איגוד השכרות הרכב מוני בר, יועץ ההתאחדות אבי בניהו ומנכ"לית ההתאחדות יעל דניאלי. ביום חמישי הקרוב צפויים ראשי לשכת התאום של התיירות להיפגש בנושא עם שר התיירות חיים כץ.

מעבר לגזירה הנ"ל, נוספו לחוק ההסדרים מספר נושאים שההתאחדות פעלה כדי שיוסדרו בהליך החקיקה המהיר של חוק ההסדרים:

  1. הסדרת הטיפול בהשכרת דירות נופש לטווח קצר: א.  על מנת לגבות מס אמת על דירות המושכרות לטווח קצר, מוצע להטיל על שר האוצר לקדם חקיקה שתקבע קבלת מידע מפלטפורמות דיגיטליות, לרבות כאלו הפועלות בתחום התיירות בישראל, על מנת להביא למיסוי ההכנסות המתקבלות כתוצאה משימוש בה.

מוצע להנחות את שר האוצר ושר הפנים לתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות  המקומיות), התשס"ז-2007 , כך שלהגדרה "בית מלון" תתווסף דירת  מגורים המשמשת כדירת נופש לעניין תשלומי ארנונה.

  1. הקלה בהליכי תכנון ובניה: א. מוצע להנחות את שר התיירות כי במסגרת בחינת משרד התיירות מתן המלצה לבקשה להרשאה לתכנון, להקצאת קרקע למיזם מלונאי או תיירותי ולהרשאה לשימוש בפטור ממכרז, לצמצם את הנטל  הרגולטורי כך שהבחינה תבטיח כי למגיש הבקשה יכולת סבירה להקים פרוייקט מלונאי או תיירותי  בקרקע. בתוך כך, לא ידרוש משרד התיירות מהיזם פרוגרמה, שרטוטים, תכנית עסקית מפורטת הכוללת קהלי יעד והמלצות מהרשות המקומית. ב. מוצע להנחות את שר התיירות לקבוע מדיניות לפיה עמדת משרד התיירות המובאת בפני גורמי התכנון  בשלבי הקצאת המקרקעין או התכנון הסטטוטורי, לא תגביל שינויים בתוכניות היזם לעניין אישורים  אחרים הניתנים במשרד, כגון תמיכה במיזמים מלונאיים או עמדות שיוצגו על ידי המשרד בשלבי  תכנון אחרים.
  2. עדכון והקלה וצמצום התקנים הפיזיים: מוצע להנחות את המנהל הכללי של משרד התיירות, תוך 150 ימים ממועד החלטה זו, לתקן את חוזר מנכ"ל 12/2012בנושא "תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי" מחודש יולי 2012, באופן הבא:

א. החוזר יחולק ל-2 פרקים מובחנים. פרק אחד ייקבע תקנים פיזיים למתקנים מלונאים אשר מבקשים לקבל תמיכה ממשרד התיירות לפי חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959. פרק שני ייקבע תקנים פיזיים לצורך עמידה בדרישות תכנון סטטוטוריות, ובכלל זה סעיף 6.1.4בתכנית ארצית לתיירות תמא/12

ב. הפרק שעוסק בתקנים פיזיים לצורך קבלת תמיכה ממשרד התיירות ייקבע כללים שיסייעו להגביר את היעילות של התמיכה הממשלתית ולפשט את הדרישות מהיזם.

ג. הפרק שעוסק בתקנים פיזיים לצורך עמידה בדרישות תכנון ייקבע כללים בהתאם לעקרונות הבאים:

הפרק יקבע רק דרישות סף מינימליות להקמת מתקן אכסון תיירותי.

בחינת העמידה בדרישות הסף תהיה באמצעות הצהרה עצמית ובדיקה של גורם מקצועי בתחום התכנון מטעם מבקש הרישוי או התוכנית, ללא מעורבות משרד התיירות.

החוזר לא יתערב בשיקולי היזם בתמהיל יחידות האירוח, היקף שטחי הציבור והשירות במלון למעט קביעה באשר לשיעור המזערי של שטחים העיקריים העל קרקעיים אשר ישמשו לחדרים,  וכן שטח מרבי לגודלם של יחידת אירוח.

לצורך כתיבת שני הפרקים בחוזר ייקבע צוות משותף עם משרד האוצר ומינהל התכנון.

נמשיך ונעדכן.

הגברת היעילות המשקית בענף התיירות