להזכירכם כי התיקון לחוק מע"מ שאושר כהוראת שעה במסגרת החוק להתייעלות כלכלית לשנים : 2024-2025 , בדבר הקצאת חשבוניות ע"י רשויות מע"מ,  יחל ביום 1 בינואר 2024 ויהא תקף בשלב זה למשך חמש שנים.

מטרת הוראת השעה היא להקשות בצורה משמעותית על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות "פיקטיביות"), במסגרת המאבק בהון השחור, כאשר הנזק הכלכלי המצטבר לקופת האוצר, בכל שנה, מסתכם למיליארדי ₪.

יישום מודל חשבוניות ישראל צפוי לפעול כדלקמן: כל עוסק שיוציא חשבונית מס בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יצטרך לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס. ללא אותו מספר סידורי זה, הלקוח לא יהיה רשאי לנכות את מס התשומות הכלול באותה חשבונית מס.

כדי להילחם בתופעת החשבוניות שמוצאות שלא כדין, רשויות מע"מ פיתחו מודל מבוסס בינה מלאכותית לאיתור מפיצי חשבוניות שלא כדין ויירוטם כבר בעת מעמד ביצוע העסקה והוצאת חשבונית המס כאשר לצד זה יוקם מרכז בקרה דיגיטלי שייתן מענה לכל עסקה שזוהתה כחשודה, בזמן אמת.

הוראת השעה תחל ביום 1 בינואר, 2024 ותהא תקפה למשך חמש שנים. כאשר, בשנה הראשונה מרכז הבקרה יפעל במתכונת "פיילוט", כדלקמן :

א. עוסק מורשה, אשר מבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ש"ח (ללא רכיב המע"מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע"מ להקצות מספר לחשבוניות המס, והוא חייב לעשות כן לפי דרישות הקונה.

ב. עוד נקבע, כי בתקופת הפיילוט כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב לעשות כך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה כאמור.

ג. כאמור, לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום עולה על 25,000 ש"ח (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה. חשבונית שלא קיבלה מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס שהוצאה שלא כדין במסגרת החוק, בדרכים בהן פעלו רשויות מע"מ עד כה).

 

להלן הודעת רשות המיסים :

https://www.gov.il/he/Departments/news/sa140523-1

ודברי הסבר של חברת kpmg  בנושא :

מודל חשבוניות ישראל של רשות המיסים | עדכון מקצועי (en25.com)

בתום תקופת הפיילוט ובאישור ועדת הכספים יוחלט אם להאריך את הפיילוט לתקופה נוספת.

החובה להעברת המידע היא בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים:

 סכום החשבונית לפני מע"מ גבוה :

 • בשנת -2024 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 25,000 ₪ (בשלב הפיילוט)
 • בשנת -2025 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 20,000 ₪  בהתאם להחלטת ועדת כספים, יתכן כי בשנה זו יימשך הפיילוט בהתאם לאמור לשנת 2024
 • בשנת -2026 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 15,000 ₪
 • בשנת -2027 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 10,000 ₪
 • בשנת -2028 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 5,000 ₪
 • החשבונית כוללת רכיב מע"מ שאינו אפס
 • הלקוח "עוסק מורשה"
 • הלקוח דרש מספר הקצאה). יחד עם זאת, ניתן לבקש מספר הקצאה לכל חשבונית, בכל סכום ולכל לקוח).

כמו כן  להלן מספר הבהרות :

 • הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלוונטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
 • הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמאיות.
 • רשות המיסים נערכת למצבים של כשל חריג במערכות המחשוב ו/או של ספק התקשורת שבעטיין מסיבות טכנולוגיות לא התאפשרה הקצאת מספר על ידי רשות המיסים. יש להיערך מראש על ידי פניה לשירות לקבלת מספרי הקצאה לשעת חרום, לשמור את המספרים לעת הצורך ולעדכן את רשות המיסים בשימוש במספרי החירום לאחר סיום הכשל.
 • במידה ומנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.

 

מצ"ב גם קישור של תיאור ה-API's להקצאת חשבוניות .

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/hor-software-other/he/IncomeTax_software-houses-040723.pdf

אנא וודאו עם חברות התוכנה שלכם שהם אכן נערכו לכך !