סיוע ייעודי למלונותקרן של כ-300 מש"ח מענקים שניתנים באמצעות משרד התיירות לפי שיעור הפגיעה ומספר החדרים. הענף היחיד שקיבל סיוע מעבר לסיוע הכלל משקי.
הכנת תו סגול למלונותאפשר את פתיחת המלונות בסוף מאי. התו הסגול השני (הפעלת חדרי האוכל ב-35% תפוסה) - אפשר הפעלת המלונות גם כאשר לרוב המשק לא אושרה חזרה לפעילות. איים ירוקים (באילת וים המלח) אפשרו הפעלת המלונות באזורים אלו מ-18 בנובמבר עד 25 בדצמבר 20. פתיחת חדרי האוכל במלונות מ-7.3.21 בקיבולת של 50% ולא יותר מ-300 איש.
החזר הוצאות ארנונהפעלנו להגדיל את הזכאות לעסקים עד 400 מיליון ₪. וכן גם לעסקים מעל 400 מלש"ח מסוף 2020 (התקנות לגבי עסקים אלו עדיין לא פורסמו). בעקבות פעילות ההתאחדות עבר תיקון לתקנות ההנחה בארנונה, כך שגם אם נותרו יתרות חוב ארנונה לעסק בסוף 2020 – לא בוטלה זכאותו להנחות שנתנו במהלך השנה.
הלוואות בערבות מדינהבעקבות פניותינו נוספה גם קרן לעסקים בסיכון מוגבר, שבה ערבות המדינה מגיעה ל-60%. אנו פועלים לדחות את החזר הקרן בשנה נוספת לפחות.
תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל"תבעקבות פניה למנכ"ל הביטוח הלאומי לאפשר תיקון לפיו לא יגבו מהעובדים דמי ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים של החל"ת, נדחו התשלומים וכעת מועברת הצעת חוק לביטול התשלום עבור חודשים אלו.
זכויות יוצריםבעקבות פנייתנו לאירגונים השונים:
אקו"ם – הסכים לדחיית התשלום עד לסוף השנה. אשכולות, עילם – רבעון ראשון מקדמה ושאר בתשלומים בסוף השנה.
עובדים ירדניםאושרה מכסה של עד 700 עובדים ירדנים ללינה באילת למרות נתוני האבטלה בעיר.
ביטול תשלום המיסים והאגרות בגין העובדים הירדנים בעת שהייתם באילת עד שיחזרו להיות עובדים יומיים ואז אין חובת היטל מס ואגרות.
תיקון פקודת מס הכנסהכך שתתאפשר החזרת מקדמות עבור ינואר-פברואר 2020.
ביטוחבעקבות פנייתנו פרסמה רשות שוק ההון הוראת שעה הנוגעת לעניין ההשבתה ורלוונטית גם לתחום ביטוח עסקים.
רגולציה - כיבוי אשלא תיערך ביקורת שנתית השנה למלונות שהיה להם אישור ב-2019 - רלוונטי למלונות שנבדקו אחרי חודש מרץ 2020. הקלות בניקוי מנדפים לעסקים שהיו סגורים.
רגולציה - משטרהלא יידרשו עוד מאבטחים חמושים במלונות, אלא רק כאשר יש התקהלות של מעל 300 אורחים בבריכה או מעל 200 אורחים בחדר האוכל, אולם כנסים וכיוצ"ב, באותה הקומה.
רגולציה - משגיחי כשרותקיבלנו אישור לצמצם שעות השגחה של משגיחים כך שהמשגיחים יעבדו רק כאשר המטבח פועל.
יצאו הנחיות מהמשרד לשירותי דת לגבי החזר החלק היחסי של אגרת הכשרות לתקופה בה העסק היה סגור.
רגולציה - ממונה בטיחותמלונות סגורים ומלונות שמארחים פחות מ-100 אורחים-לא צריכים ממונה בטיחות . מלונות שהתפוסה שלהם מתחת ל30% יכולים לצמצם שעות פעילות הממונה ל-4 שעות חודשיות במקום 32.
משרד הבריאותמוכנים לקבל מהמלונות פניות פרטניות לגבי דחיית מועד ביצוע שדרוגים ושיפוצים ובלבד שלא מדובר בנושא שמסכן את בריאות הציבור באופן מיידי.
נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלותבתקופת המשבר לא יבוצעו ביקורות במלונות.