עפי'  חוק תאגידי מים וביוב וכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014,
שפכי בתי מלון בישראל מוגדרים כשפכים תעשייתיים ומחויבים בדיגום שפכים ביציאה מהמלון או אם לא ניתן לדגום שם אזביציאה מהמטבח אחרי מפריד השומן.

הדיגום נערך לפחות 4 פעמים בשנה והפרמטרים הנבדקים הם : : TSS , BOD , COD שמנים ושומנים, כלוריד, נתרן, pH ,בורון ודטרגנטים.

עפי' הכללים התאגידים מחויבים  לשלוח תכנית ניטור מראש (בד"כ בסוף שנה לגבי השנתיים הבאות) שכוללת את : מיקום נקודת הדיגום, מס' הדיגומים, הפרמטרים הנבדקים וסוג הדיגום ( חטף או מורכב). המפעל/ המלון רשאי להביא את טענותיו בכתב בעניין תכנית הניטור בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.

הכללים מגדירים שני סוגי שפכי תעשייה הנבדלים על פי סוג המזהמים הנמצאים בהם :

א. שפכים אסורים – שפכים הגורמים נזק למערכת הולכת השפכים, הטיפול במט"ש או השבת הקולחין. שפכים אלה כוללים מספר רב של מרכיבים כגון pH:  גבוה או נמוך, ריכוזים חורגים של כלוריד, נתרן, בורון, שמנים ושומנים, דטרגנטים, סולפיד ועוד. הכללים אוסרים הזרמת שפכים אלה למערכת הביוב. מפעל אשר מזרים שפכים אסורים למערכת הביוב יחויב בתעריף מוגדל בגין ההזרמה בהתאם לכללי התעריפים.

ב. שפכים חריגים – שפכים המכילים מרכיבים הניתנים לטיפול במט"ש אך לטיפול בהם עלות נוספת לעומת טיפול בשפכים סניטריים. המרכיבים הנכללים בשפכים אלה הינם: COD, TSS, חנקן וזרחן.

תעריפי הקנסות/דמי הטיפול כאשר יש  חריגות  מהתקרות המאושרת :

התעריף מחושב לפי כמות צריכת המים כפול הקנס הרלוונטי לחריגה.

כמות המים לחיוב תחושב עפי' צריכת המים ב-90 יום שקדמו לדיגום, ובמידה והדיגום הקודם יצא תקין לחלוטין – כמות המים שתחושב היא של 45 יום בלבד.

במידה והדיגום נעשה בשוחת הביוב האחרונה בנקודת החיבור למערכת הביוב  הציבורית : החיוב הוא של 70% ( מתוך הערכה ש-30% מצריכת המים אובדים בתהליך היצור ואינם מוזרמים לביוב). במידה ויותר מ-30% מצריכת המים של המלון אינה מוזרמת לביוב (כאשר יש שטחי גינון גדולים ו/או מגדלי קירור) והמלון מספק לתאגיד אישור מכון התקנים לגבי אחוז זה, הרי שהחיוב יהיה בהתאם לכך.

במידה והדיגום נעשה אחרי מפריד השומן ( בזרם התעשייתי האחוד)- הרי שהחיוב הינו בגין 20% בלבד מצריכת המים.

כאשר יש מספר יציאות לביוב המרכזי, ואין נקודה אחת ממנה מוזרמים כל שפכי המלון – הרי שבעת דיגום באחת מהנקודות , החיוב יהיה לפי צריכת המים לחלק למס' היציאות או לפי מדידה ישירה בעזרת מד ספיקה המוסכם על התאגיד או לפי חוות דעת של מכון התקנים.

תעריפי הקנסות/ דמי טיפול  עבור שפכים אסורים הופחתו מיום 1.1.17 וזאת בעקבות בג"ץ שהוגש נגד רשות המים ומס' שימועים שערכה בנושא. מצ"ב  קובץ תקנות : 7749 מיום 28.12.16 , שם ניתן למצוא בתוספת השלישית ( ע"מ 14-15) את התעריפים החדשים.

בשנתיים האחרונות נאבקה ההתאחדות גם בדרישה לשינוי ערכי מספר פרמטרים , אך בעיקר להחרגת המלונות או חלקם מתכולת החוק והתקנות. אם לגבי תיקון ערכי מס' פרמטרים (pHודטרגנטים) נחלנו הצלחה, הרי לגבי החרגת המלונות או חלקם מהכללים לא הצלחנו עד כה, וזאת למרות ישיבות רבות שנערכו בנושא עם הצוות הבינמשרדי שהוקם לבחינת הנושא בראשות ממונה שפכי תעשיה ברשות המים , עבודה  שהגשנו ושנעשתה עי' מומחים בתחום (המראה שבמדינות אירופה ההתייחסות לשפכי המלונות הינה כאל שפכים ביתיים) וכן הצעות פשרה רבות שהגשנו. לחילופין פרסמה רשות המים תוכנית דיגום שמקלה רק על מס' זעיר של מלונות( רק מלונות שצריכת המים שלהם במטבח היא עד 5 מ"ק ליום או צריכת כלל המלון היא עד 20 מ"ק ליום). יש גם הקלות ( אי בדיקת דטרגנטים) למלונות שאין להם מכבסה או שצריכת המים של המכבסה היא עד 2 מ"ק ליום. אנו ממשיכים לפעול ולנסות להגיע להקלות משמעותיות יותר.

 

עדכון לגבי דיגום דטרגנטים נוניונים

להלן הנחיות ממונה שפכי תעשיה ברשות המים מ-26.12.19 לתאגידי המים והביוב בנוגע לדיגום דטרגנטים נוניונים:

· בשנת 2020 – לא ידגמו דטרגנטים נוניונים.

· עד 15.1.20 על התאגידים לשלוח למלונות טופס הצהרה על סוגי הדטרגנטים שבשימושם (ראו נספח 2 להנחיות המצ"ב).

· על המלון להחזיר את הטופס עם ההצהרה לתאגיד לא יאוחר מ-31.12.20.

· במידה והמלון אכן יצהיר עפי' הטופס כי הדטרגנטים בהם הוא משתמש הינם פריקים ביולוגית עפי' התקנות האירופאיות –

הוא ימשיך לא להדגם בפרמטר זה גם בשנים הבאות.

יש להדגיש כי הנ"ל מתייחס רק למלונות שיש להם מכבסה במלון הצורכת יותר מ-2 מ"ק ליום.

מלונות שאין להם מכבסה או צורכים פחות מ-2 מ"ק ליום- לא אמורים להדגם בכלל בנוגע לדטרגנטים ( גם אניונים וגם נוניונים) וגם לא לגבי בורון.

מצ"ב ההנחיות וטופס ההצהרה