סיוע להקמת/הסבת/השבת מלונות

התאחדות המלונות עוקבת, מפיצה ומייעצת למלונות לגבי הסיוע הניתן להם בנוגע לעידוד השקעות.

א. חוק לעידוד השקעות הון

מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן בו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם:
1. פיתוח כושר הייצור של משק המדינה.
2. שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים.
3. יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

עפי' החוק זכאים מלונות  באזור פיתוח א' וש-25% מהלינות אצלם הם של תיירי חוץ, לבחור באחד מ-2 מסלולים :

א. מסלול של "מפעל מאושר" –  בו מקבלים מענק השקעה, פחת מואץ והטבת מס שכבר אינה אפקטיבית משום שמסלול זה מדבר על  שיעור מס שאינו עולה על 25%.

ב. מסלול של הטבות מס במסגרת "מפעל מוטב" , אבל אז לא זכאים למענק השקעה.

הטבת המס  מוענקת ל-10 שנות מס שתחילתן בשנת התחילה:

ניתן לבחור בן שיעור מס של :

0% ( במידה ובוחרים לא לחלק דיבידנד במשך כל 10 השנים )

או 11.5%  במידה ובוחרים לחלק דיבידנד ואז לא יוטל מס חברות במועד חלוקת הדיבידנד.

בפועל כמעט כל הפרויקטים התיירותיים בוחרים במסלול הראשון של מענק ההשקעה. מלונות חדשים /תוספת חדרים או פונקציות במלונות קיימים/ השבת מבנים לשימוש מלונאי והסבת מבנים לשימוש מלונאי  יכולים עפי' החוק לבקש מעמד של מפעל מאושר ולזכות במענק השקעה של 20% מההשקעה המוכרת, וזאת בהתאם לקריטריונים שקבעה מנהלת ההשקעות שבמשרד התיירות.

בנוהל האחרון, על מנת לעודד בניית מלונות עממיים (עפי' החלטת ממשלה) נקבע כי מי שיבנה/יסב/ישב מלונות עממיים ( עד רמה C ) יכול לזכות במענק מינהלי נוסף בשיעור של 13% מההשקעה המוכרת. (תקרת ההשקעה המוכרת נקבעת עי' המשרד ומתעדכנת מידי חודש עפי' מדד תשומות הבניה).

מפת אזורי הפיתוח לתיירות כוללת כיום את כל אזורי הארץ (למעט  שטח השיפוט העירוני של עריות ת"א והרצליה).

מצ"ב קישור לאתר משרד התיירות ( מנהלת ההשקעות בתיירות) שם ניתן לראות את הנהלים של מנהלת ההשקעות, התקנים הפיזיים הנדרשים, מפת אזורי הפיתוח וטפסי בקשה למפעל מאושר לחצו כאן>>

מידי תחילת שנה מפרסם משרד התיירות את הנהלים  הרלוונטים לאותה שנה.

ב. תיקון 107 לחוק התכנון והבנייה

בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו–2016, נקבעה בין היתר הוראת שעה  לשנתיים,  לפיה לוועדה מקומית עצמאית המוסמכת לאשר, בין השאר, תוספת שטחי בנייה למלונאות במגרשים המיועדים למלונאות, תהיה סמכות לאשר תוספת שטחי בנייה למגורים במגרשים אלה, בתנאים ובמגבלות המפורטים בהוראת השעה. עוד נקבע בהוראה שיוגבל שיעור תוספת השטח שישמש למגורים ל-20% לכל היותר מהשטח הכולל המותר לבנייה למלונאות במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית. כך, יהיה ניתן להוסיף 40% זכויות בנייה, ביחס לשטח הכולל המותר לבנייה לפי תכנית שאושרה בוועדה המחוזית, למלונאות, וביחס למחצית מתוספת זו יהיה ניתן לקבוע כי תשמש לבנייה למגורים.

 הוראת שעה זו  שהייתה אמורה להסתיים ב-7 באוגוסט 2018, הוארכה  בשנה עי' ועדת הפנים של הכנסת, כך שכרגע בתוקף עד 7.8.19

ג. סיוע משרד התיירות להסבת מבנים ממשרדים למלונות ברמה עממית  בת"א

משרד התיירות פירסם לראשונה בשנת 2018 נוהל להסבת משרדים למלונות בת"א.

מכיוון שת"א אינה מצויה במפת איזורי  הפיתוח לתיירות , לא ניתן היה עד כה לקבל מענקים לבניה או להסבה של מלונות בתחומה.

משרד התיירות מעוניין לעודד הסבת משרדים למלונות עממיים בת"א ולכן דובר רק על הסבה למלונות ברמות : C , D (3 כוכבים ומטה) ובאכסניות נוער.

שיעור המענק היה 10% מתקרת ההשקעה המוכרת לפרויקט( כולל מע"מ).

היקף הסיוע שניתן בתוכנית סיוע זו עומד על כ- 25 (עשרים וחמישה) מלש"ח, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

ניתן היה לפנות לקבלת סיוע עפי' הנוהל רק עד 28.2.19. בשלב זה לא פורסם נוהל חדש בנושא.