חוק ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

המלונות בישראל נכנסים להגדרה המופיעה בחוק ל-"מקום ציבורי "ועל כן צריכים לעמוד בדרישות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

בשנת 1998 עבר בכנסת:  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998

 •  החוק מגדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ואת מחויבותה של מדינת ישראל לזכויות אלה.
 •  מכוח החוק הוקמה בשנת2000 נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות המופקדת על יישום החוק ועל קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.
 •  מטרת החוק להסיר את המכשולים הפיסיים והתרבותיים העומדים בדרכם של אנשים עם מוגבלות בגופים ובמקומות ציבוריים ו/או בגופים העוסקים במתן שירות ציבורי ) המלונות בישראל נכנסים תחת הגדרה זו).

. אמצעי האכיפה של החוק

החוק מחמיר מבחינת אמצעי האכיפה שלו. להלן מספר דוגמאות לאמצעי האכיפה:

 •  החוק כולל בחובו הטלת אחריות על מנהל בתאגיד, המפר הוראה מהוראות החוק.
 •  החוק כולל בחובו הטלת אחריות פלילית על כל המשתמע מכך (כתבי אישום, קנסות).
 •  החוק מעוגן אף בחוק רישוי עסקים, כך שעסק שאינו עומד בדרישות החוק והתקנות שיותקנו מכוחו, לא יוכל לחדש את רישיון העסק שלו.
 •  החוק כולל אפשרות של הגשת תביעה כנגד בית עסק ודרישת פיצוי סטטוטורי(פיצוי ללא הוכחת נזק).
 1. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מתוקף "חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות" הותקנו תקנות, שמתוכן יש 2 קבצי תקנות הרלוונטיים למלונות הקיימים.ועוד קובץ הרלוונטי למבנים חדשים.

א. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמת נגישות למקום ציבורי  שהוא בניין קיים

בניין קיים הינו בניין (לרבות חלק ממנו ושטחי החוץ שלו) שהיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני 1.8.2009.

מבנים שההיתר שלהם ניתן אחרי תאריך זה נופלים בהגדרת מבנים חדשים ומחויבים בהנגשה עפי' חלק ח'1 של חוק התכנון והבנייה.

תקנות המבנים כוללות בעיקר דרישות טכניות, הנדסיות ומבניות ובאות לתת מענה לצרכים הפיזיים של אנשים בעלי מוגבלויות.

הן כוללות בין השאר :

 • יחידות מיוחדות חדרים לנכים (נקבע עפ"י מס' חדרי המלון)
 • מעליות ואמצעים אחרים להתגברות על הפרשי גובה
 • בתי שימוש נגישים
 • דלתות כניסה ודלתות פנים
 • מאחזי יד
 • סימני אזהרה והכוונה
 • מפסקים וכפתורי הפעלה
 • מקומות חנייה לנכים

תקנות הנגישות בשירות כוללות התייחסות להתאמת הנהלים, ההליכים והפרקטיקות הנהוגים במתן השירות כך שיתאימו לצרכיהם של אנשים עם

מוגבלות, לרבות אספקת אמצעי עזר ושירותי עזר אשר נדרשים לשם מתן השירות כגון :

 • הנגשת דלפקי הקבלה והשירות או חלק מהם לאדם עם מוגבלות בניידות והתקנת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה לאדם עם מוגבלות בשמיעה.
 • ערכות עזר לשמיעה לאורחי המלון עם מוגבלות בשמיעה (נקבע עפ"י מספר חדרי המלון).
 • לווי עפ"י בקשת אדם עם מוגבלות בראייה מהכניסה למלון עד לקבלה/למעלית/ ולכל אחת מהפונקציות במלון.
 • שמירת מקום חנייה לנכים.
 • התאמות בשילוט
 • התאמות במקומות המתנה ומושבים עבור אנשים עם מוגבלות בניידות.
 • התאמות נגישות למידע
 • התאמות בריהוט של היחידות המיוחדות במלונות.
 • הנגשת אתר האינטרנט
 • התאמות במערכת ניתוב שיחות טלפון
 • מתן שירות בטלפון / SMS / דואר ודואר אלקטרוני
 • התאמות בשירותי אירועים בפני קהל
 • התאמות בשירותי הסעדה
 • ידוע הציבור בביצוע ההתאמות ופרסום התאמות הנגישות שבוצעו בשירות

כמו כן כוללות התקנות פרק הדן בהכשרת עובדים, הכנת תכנית הדרכה מאושרת עי' מורשה לנגישות השירות ומינוי רכז נגישות

 1. תקנות הנגישות חובת בדיקה וביצוע
 • התאמות הדורשות היתר בנייה : חובת בדיקת הנגישות חלה על הבעלים והמפעיל של המקום הציבורי. חובת ביצוע הנגישות חלה על הבעלים בלבד.
 • התאמות לגביהן לא נדרש היתר בנייה : התאמות נגישות שאינן דורשות היתר בנייה חלות עפ"י החוק על הבעלים, אולם אם המקום הציבורי מוחזק או מופעל.

בידי מי שאינו הבעלים חובת הנגשה תחול על המחזיק או המפעיל של המקום הציבורי, והבעלים חייב לאפשר לו לבצע את ההתאמות כאמור.

 1. לוחות זמנים הסתיימו בנובמבר 2017, למעט מלונות שקבלו אישור מנציבות השוויון לדחיה בביצוע.

 1. פטורים וחלופות:

 • פטור טכני הנדסיבמקרים בהם לא ניתן לבצע התאמות מסוימות מסיבות הנדסיות, יש לבצע התאמות חלופיות (רק באישור מורשה נגישות מבנים תשתיות – וסביבה מוסמך+ חוות דעת של מתכנן שלד).
 • פגיעה מהותית באופיו של בניין לשימוראם לדעת מהנדס הרשות : התאמת הנגישות שונה באופן מהותי מעבודות המותרות לביצוע או שפוגעת באופן מהותי באופיו של בניין לשימור. (דרשת קביעה בכתב של מהנדס הרשות) גם במקרים אלו יש לבצע התאמות חלופיות.
 • נטל כלכלי כבד מידי–   עפי' התקנות שנקבעו בנושא או עפי' אישור של נציבות השוויון.
 • פטור מהתאמות נגישות מסוימות למלונות קטנים וישנים–   מלון המכיל עד 75 חדרים ושהיתר הבנייה להקמתו קדם ל- 20 בספטמבר, 1995 :
 • במידה וקיים הפרש גובה בין מפלס דרך ציבורית או בין מקום חניה של הבניין, למפלס כניסה למלון , או בין מפלס כניסה למלון  לבין מקום בו ניתן להקים יחידה מיוחדת ( חדר נכים) והפרש הגובה יהפוך לנגיש רק  אם יותקן בו מתקן הרמה ( מעלית/מעלון)  אזי המלון פטור גם מהמעלית/מעלון וגם מהיחידה המיוחדת.
 • הפטור לא יחול על חלקים במלון בהם ניתנים שירותים לציבור הרחב ולא רק לאורחי המלון ( כגון : מסעדות, בריכה וכדו').
 • הפטור כאמור הוא רק מהמעלית/מעלון ומהיחידה המיוחדת, אך המלון עדיין נדרש להתאמות נגישות אחרות הנוגעות לאנשים עם מוגבליות אחרות כגון  ראיה , שמיעה.

האמור כאן אינו בא להחליף את הוראות החוק אשר הן הקובעות

ההתאחדות ערכה מס' ימי עיון בנושא ומסייעת למלונות בנושא דרישות התקנות ובפניות לנציבות השוויון.