ההתאחדות נותנת ייעוץ שוטף למלונות בנושאי מיסוי ומע"מ, וכן מנהלת מגעים עם רשות המיסים לגבי סוגיות שמתעוררות בתחום.

1.חוק ותקנות מע"מ – מע"מ בשיעור אפס לתיירים

א. סעיף 30(א)(8) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אומר שלינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור-  זכאים למע"מ בשיעור אפס.

ב. סעיף 12(א), לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 קובע את התנאים להחלת שיעור אפס עפי' החוק:

  1. (א)  שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1)   נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה;

(2)   בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו;

ראו קישור להנחיות מע"מ בנושא.

https://taxes.gov.il/Vat/Pages/TouristsInfo/GuideVatZero.aspx

כלומר חובה על פי החוק שיהיה  בידי המלון רישום של : שם התייר, מס'  דרכונו ומענו הקבוע לכן גם במקרה של קבוצות – לא ניתן להסתפק ב"רומינג ליסט" שמעביר הסוכן עם שמות בלבד. יש לדרוש מהסוכנים  את הפרטים הנ"ל ( שם , מס' דרכון וארץ מוצא) בצורה מסודרת כפי שדורש החוק. בזמנו פנינו ללשכת מארגני תיירות נכנסת והם הבטיחו שיוציאו הנחיות ברוח זו לסוכנים.

ג. תייר לפי חוק מע"מ הינו רק מי שנכנס עפי' אשרת ביקור (עד 3 חודשים ) או אשרת מעבר (עד 5 ימים) או אשרה דיפלומטית /שירות  כל האחרים –כולל  בעלי דרכון ישראלי גם אם גרים בחו"ל, עובדים זרים, סטודנטים  וכו'- אינם תיירים מבחינת החוק.

ד. לכן על המלון לוודא שמע"מ בשיעור אפס אכן ניתן למי שמוגדר כתייר עפי' החוק וזאת עי' בדיקת אשרת הכניסה שלו.( אין חובה לצלם אבל צריך לבדוק).

במהלך  השנתיים האחרונות  נהלנו מגעים עם רשות המיסים ועם חברות התוכנה המלונאיות במטרה להכניס מימשק של בדיקת סטטוס התייר בצורה ממוחשבת

ופיילוט בנושא יתחיל בקרוב.

2.חוק אזור סחר חופשי באילת

מטרת חוק  אזור סחר חופשי  שפורסם באוגוסט ‎1985 הייתה לסייע בפיתוח אזור אילת, וגיוון מקורות תעסוקה באמצעות עידוד יזמות בעיר והגדלה של התיירות הנכנסת לאזור.

בן שאר השירותים עליהם חל מע"מ בשיעור אפס נכללים גם: שירותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל ,רכישת שירותי מלון ושירותי אדריכלות לבתי מלון.

שירותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל הם :

  • ​ניהול חשבונות
  • ראיית חשבון
  • ייעוץ מס
  • עריכת דין
  • פרסומים
  • רישום מקרקעין
  • ייעוץ כלכלי
  • שיווק של בתי מלון

ראו קישור להבהרות מע"מ בנושא :

https://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatFreeTradeZoneEilat.aspx#GovXParagraphTitle4

כמו כן ניתנים למעסיקים תושבי אילת ולתושבי אילת פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה. (ראו פרק ג' לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985המצ"ב)