Skip to main content

תקנות הגברת האכיפה החדשות ביחס לעובדי קבלן

תקנות הגברת האכיפה החדשות ביחס לעובדי קבלן

 

חברים שלום,

 

שנת 2024 נפתחה ועימה נכנסו לתוקף כמה תקנות שחשוב להכיר. אנו מביאים לידיעתכם מספר עדכונים בנושא ומזמינים אתכם להשתתף במפגשים למידע שימושי נוסף:

 

תקנות הגברת האכיפה החדשות ביחס לעובדי קבלן

ב- 1.1.2024 נכנסו לתוקף תקנות הגברת האכיפה, החלות על התקשרויות חדשות למתן שירותי שמירה, ניקיון או הסעדה, וכן חידוש או הארכה של התקשרויות קיימות. התקנות החדשות קובעות לראשונה את רכיבי ערך שעת העבודה המינימאלי ואת אופן ההתחשבנות עם הקבלן ביחס לרכיבי שכר משתנים. לתקנות אלה השפעה ישירה על אופן תמחור הסכמי שירותים, נוסח ההסכם למתן שירותים וקביעת מנגנוני בדיקה והתחשבנות לאורך חיי החוזה.

הנכם מוזמנים לוובינר בנושא שיערך על ידי משרד הרצוג פוקס נאמן עורך ב-14.2.24 . ההרשמה כאן בקישורhttps://did.li/7ourl

 

חשבוניות ישראל- תזכורת ומפגש היערכות

להזכירכם, החל מה-1.4.24 יכנס לתוקפו התיקון לחוק מע"מ, בדבר הקצאת חשבוניות עי' רשויות מע"מ ומספר ההקצאה לחשבוניות יהיה תנאי לניכוי תשומות מחשבוניות בסכום העולה על 25,000 ש"ח.

התיקון לחוק, שאושר כהוראת שעה במסגרת החוק להתייעלות כלכלית לשנים : 2024-2025, חל מיום 1 בינואר 2024, אך בשל המלחמה הודיעה רשות המיסים כי תאפשר לעוסקים לנכות מס תשומות ללא מספרי הקצאה לחשבוניות עד 31.3.24 .

אנא ודאו מול חברות התוכנה שלכם שאתם ערוכים ומול הספקים שלכם שהם ערוכים לספק לכם חשבוניות עם מספר הקצאה על מנת שיתאפשר לכם לנכות מס תשומות.

 

רשות המיסים תקיים מפגש הערכות לחברות הגדולות במשק ביום 6.2.24 . מצ"ב מכתב בנושא הכולל קישור להרשמה. (חברות גדולות לעניין מפגש זה הן חברות שמחזור עסקאותיהן השנתי עולה על 100 מיליון ₪ ו/או יש להן בשנה יותר מ- 1,000 חשבוניות שסכומן גבוה מ- 25,000 ₪)

 

לנוחיותכם להלן מידע נוסף על המהלך:

1. מטרת הוראת השעה היא להקשות בצורה משמעותית על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות "פיקטיביות"), במסגרת המאבק בהון השחור, כאשר הנזק הכלכלי המצטבר לקופת האוצר, בכל שנה, מסתכם למיליארדי ₪.

2. יישום מודל חשבוניות ישראל צפוי לפעול כדלקמן: כל עוסק שיוציא חשבונית מס בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יצטרך לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס. ללא אותו מספר סידורי זה, הלקוח לא יהיה רשאי לנכות את מס התשומות הכלול באותה חשבונית מס.

3. כדי להילחם בתופעת החשבוניות שמוצאות שלא כדין, רשויות מע"מ פיתחו מודל מבוסס בינה מלאכותית לאיתור מפיצי חשבוניות שלא כדין ויירוטם כבר בעת מעמד ביצוע העסקה והוצאת חשבונית המס כאשר לצד זה יוקם מרכז בקרה דיגיטלי שייתן מענה לכל עסקה שזוהתה כחשודה, בזמן אמת.

4. הוראת השעה תהא תקפה למשך חמש שנים. כאשר, בשנה הראשונה מרכז הבקרה יפעל במתכונת כדלקמן :

עוסק מורשה, אשר מבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ש"ח (ללא רכיב המע"מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע"מ להקצות מספר לחשבוניות המס, והוא חייב לעשות כן לפי דרישות הקונה.
עוד נקבע, כי בתקופת הפיילוט כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב לעשות כך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה כאמור.
כאמור, לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום עולה על 25,000 ש"ח (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה. חשבונית שלא קיבלה מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי .
5. בתום תקופת הפיילוט ובאישור ועדת הכספים יוחלט אם להאריך את הפיילוט לתקופה נוספת.

6. החובה להעברת המידע היא בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים:

סכום החשבונית לפני מע"מ גבוה :

 •  שנת -2024 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 25,000 ₪ (בשלב הפיילוט).
 •  בשנת -2025 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 20,000 ₪  ▪ בהתאם להחלטת ועדת כספים, יתכן כי בשנה זו יימשך הפיילוט בהתאם לאמור לשנת 2024.
 •  בשנת -2026 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 15,000 ₪.
 •  בשנת -2027 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 10,000 ₪.
 •  בשנת -2028 הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 5,000 ₪.

החשבונית כוללת רכיב מע"מ שאינו אפס

הלקוח "עוסק מורשה"

הלקוח דרש מספר הקצאה. (יחד עם זאת, ניתן לבקש מספר הקצאה לכל חשבונית, בכל סכום ולכל לקוח).

7. כמו כן להלן מספר הבהרות :

 • הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלוונטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
 • הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
 •  הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמאיות.
 •  רשות המיסים נערכת למצבים של כשל חריג במערכות המחשוב ו/או של ספק התקשורת שבעטיין מסיבות טכנולוגיות לא התאפשרה הקצאת מספר על ידי רשות המיסים. יש להיערך מראש על ידי פניה לשירות לקבלת מספרי הקצאה לשעת חרום, לשמור את המספרים לעת הצורך ולעדכן את רשות המיסים בשימוש במספרי החירום לאחר סיום הכשל.
 • במידה ומנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.
 • להלן קישור לאתר רשות המיסים עם הבהרות ושאלות ותשובות בנוגע להקצאת חשבוניות

https://www.gov.il/he/departments/topics/israel-invoice/govil-landing-page

 

 

התאחדות המלונות