Skip to main content

קול קורא של משרד הביטחון להפעלת מלונות כמתקני הבראה

אילוסטרציה - איש עם זכוכית מגדלת

 

הודעה מטעם דוברות משרד הביטחון:

 

בהתאם להנחיית שר הביטחון, נפתלי בנט, לקדם את פרויקט מלוניות החלמה קהילתיות, מנהל הרכש במשרד הביטחון פרסם קול קורא להפעלת בתי מלון נוספים ברחבי הארץ כמתקני הבראה והחלמה לחולים קלים בנגיף הקורונה. הפנייה מיועדת לכלל בתי המלון בישראל, לרשתות בתי מלון ולנכסים מתאימים שעונים לתנאי ה"קול קורא".

משרד הביטחון מבקש לקבל מידע בדבר פרטי הנכסים  וזמינותם עד לתאריך 18/3/2020.
פניית הקול הקורא מפורסמת באתר הסחר האלקטרוני של משרד הביטחון

בברכה,
אגף דוברות והסברה במשרד הביטחון
03-6975546/5339