Skip to main content

עדכון בדבר הקלות שהושגו למלונות בעקבות התפרצות הקורונה

עדכון

להלן רשימת ההקלות שהושגו עד כה מהרגולטורים השונים – נכון לתאריך 11.3.20 (מצ"ב):

יודגש, כי במקביל, אנו פועלים מול הממשלה להשגת מסלולי הפיצוי העיקריים. נעדכן בהמשך.

1. משטרה – שינוי דרישת מאבטח חמוש לתפוסה של מעל 150 חדרים בלבד. מלונות בתפוסה נמוכה מ-150 חדרים – לא צריכים מאבטח חמוש (מצ"ב מכתב המשטרה).

2. כבאות – השהייה של 5 חודשים למלונות קיימים במועד ביצוע שינויים נדרשים (מצ"ב מכתב הנציבות).

3. משרד הבריאות – מוכנים לקבל מהמלונות פניות פרטניות לגבי דחיית מועד ביצוע שדרוגים ושיפוצים במלונות ובלבד שלא מדובר בנושא שמסכן את בריאות הציבור באופן מיידי עד סוף הרבעו השני של השנה. (מצ"ב פנייתנו ותשובת משרד הבריאות במייל).

4. כשרות – מוכנים לצמצם את משמרות המשגיחים כך שהמשגיחים יעבדו רק כאשר המטבח פועל. כך למשל, בשעות בהן לא מוגשת ארוחת צהריים או ערב – לא תהיה נוכחות של המשגיחים. (ראו פנייתנו לרבנות)

5. זכויות יוצרים – דחיית התשלומים לסוף שנה (מצ"ב אישור אקו"ם, אשכולות, עילם). הפיל ישלח בנפרד. לפדרציה לא פנינו כרגע כיון ואנו מנהלים מולם הליך משפטי.

אנו ממתינים עדיין לתשובות מרשות המיסים, חברת החשמל, שלטון מקומי, משרד התשתיות, משרד העבודה ונעדכן ברגע שיתקבלו