Skip to main content

מכתב בדבר איסור הפלייה וקבלת כל אורח

עדכון

הנדון: אספקת שירותי תיירות לכולם על פי החוק 

 

הריני להזכירכם כי מלונות ישראל מחויבים לארח כל אורח ללא הבדל דת, גזע, מין, מגדר, עדה, העדפה מינית, העדפה פוליטית, מקום מגורים וכיוצ"ב, בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

נזכיר כי ישנו גם חוק ספציפי הקובע על איסור אפליה במתן שירותי הארחה ולינה, חוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976, אשר קובע:

"איסור לסרב מתן שירות או להתנותו

  1. מי שעוסק בשירות תיירות לא יסרב סירוב לא סביר לספק שירות שבתחום עיסוקו, ולא יתנה את הספקת השירות בתנאים שלא הותרו בתקנות."

 

בלאו הכי, מלונות ישראל המקבלים הזמנה מאורח ואף את האורח עצמו, אינם מורשים וגם דה-פאקטו (הלכה למעשה), כנוהג ארוך שנים, אינם שואלים לזהות האורח מעבר לשם ודרכון / ת.ז. כמתחייב על פי החוק. 

כך, מלונות ישראל אינם "בודקים בציציות" ולא שואלים בעת קבלת האורח את העדפותיו הפוליטיות של האורח, דתו, מינו, מגדרו וכיוצ"ב, ועל כן, אינם יודעים ואינם מורשים לדעת מידע נוסף מעבר להנ"ל.

 

"מוטב שאכשל מאה פעמים באהבת ישראל חינם מאשר פעם אחת בשנאת ישראל חינם"

['נר ישראל', מאמרים מבביטאון צעירי ויז'ניץ בין השנים תשנ"ב-תשס"ב].

 

בברכה,

עו"ד ניר קפלן, ראש מחלקת רגולציה