Skip to main content

יום עיון בנושא רישוי עסקים מקוון

יום עיון בנושא רישוי עסקים מקוון

ב27 בינואר 2020 ערכה מחלקת הרגולציה של ההתאחדות יום עיון בנושא "רישוי עסקים מקוון" בהשתתפות נציגים בכירים ממשטרת ישראל, נציבות הכבאות, המשרד לביטחון פנים וכ-50 מלונאים.

עו"ד יעל דניאלי, מנכ"לית ההתאחדות הודתה למשטרת ישראל, לכבאות ולמשרד לביטחון פנים על סיועם והירתמותם למימוש הרפורמה ברישוי עסקים, וכן, הודתה לאריאל חיוט, מנהל אגף חדרים במלון לאונרדו ירושלים, אשר היה נציג המלונות בתת הוועדה שאפיינה את המערכת המקוונת ותרם לה רבות מזמנו וניסיונו העשיר ברישוי מלונות.

משטרת ישראל סקרה ביום העיון את המערכת להגשת בקשות לקבלת וחידוש רישיונות עסק באופן מקוון, במקום דרך הפקס או בפגישות אישיות בתחנות המשטרה. כמו כן, רב פקד אייל פורטל מחטיבת האבטחה הדגיש את חשיבות השימוש בכלי ההשגות על דרישות החורגות מהפרט האחיד של המשטרה או כאשר למלון יש הרגשה כי מחמירים איתו יתר על המידה או כי משיתים עליו דרישות שאינו יכול לעמוד בהן.

דברים דומים מסר טפסר משנה טיראן שמר מנציבות הכבאות, אשר סקר את השימוש במערכת המקוונת של הכבאות וכן, את מכתבי הפחתת הרגולציה של נציג הכבאות ואת האחריות המוטלת על המלונאים לעמוד על זכויותיהם ולוודא שאינם נדרשים לבצע דרישות מעבר לכתוב במפרט האחיד. כאשר יש החמרה, דרישות שאינן ניתנות לביצוע או שביצעון קשה יקר, מומלץ למלונות להיעזר בהתאחדות ולשלוח השגה. מספר לא מבוטל של השגות כבר נשלחו בעזרת ההתאחדות וחלק גדול מהן התקבל וחסך סכומי כסף נכבדים למלונות שהשתמשו בכלי הזה.

אבישי לדאני מהמשרד לביטחון פנים סקר את מערכת הגשת ההשגות המקוונת והשיב לשאלות במגוון נושאים לרבות אגרות כיבוי שנתיות וכיוצ"ב.

אנו מודים למרצים ולמשתתפים ומקווים כי הפקתם את המרב.

מצורפת מצגת המערכת המקוונת בכבאות (דומה מאוד אם לא זהה, למערכת המשטרתית) ותמונות מיום העיון:

יום עיון בנושא רישוי עסקים מקווןיום עיון בנושא רישוי עסקים מקוון