Skip to main content

הצעה להצטרפות למכרז מערכות אנרגית שמש (סולאריות) על גגות בתי המלון

הצעה להצטרפות למכרז מערכות אנרגית שמש (סולאריות) על גגות בתי המלון

בהמשך להליך המוצלח שבוצע לרכש חשמל פרטי עבור בתי המלון, החברה הכלכלית של התאחדות בתי המלון בישראל שוקלת לגבש, בימים אלה, מכרז לקבלת הצעות להתקנת מערכות אנרגית שמש (סולאריות) על גגות בתי המלון, כמקור הכנסה נוסף לפעילות השוטפת של בתי המלון.

בעקבות פרסום ההסדרה החדשה על-ידי רשות החשמל, ישנו חלון זמן אטרקטיבי מיידי לקידום פרויקט סולארי בתשואה שנתית של עד 20%.

  1. המערכת הסולארית, אשר ממירה את אנרגית השמש לחשמל, חוסכת שימוש בדלקים פוסיליים מזהמים, שומרת על אוויר נקי, ממתגת את המלון כירוק וסביבתי ולבסוף מהווה מקור הכנסה פוטנציאלי.
  2. המתווה הכלכלי המתוכנן הינו מכרז להקמת ותחזוקת מערכות סולאריות על גגות המלונות, כאשר המלונות עליהם תוקמנה המערכת, יהנו מהכנסה קבועה לתקופה של כ-25 שנה ללא השקעה נדרשת מצידם (ההקמה תמומן על-ידי 100% מימון בנקאי).
  3. על מנת לגבש את רשימת בתי המלון שיש להם ענין לקחת חלק במכרז ולהנות מאפשרות להקים מערכות סולאריות במחיר מוזל שיבוסס על יתרון לגודל מבחינת היקף המשתתפים, נבקש לקבל הענות מבתי מלון אשר עומדים בתנאי המרכזי הבא:
  4. בעלי שטח הגג הפנוי בבית המלון בהיקף של, לכל הפחות, 800 מ"ר. לעניין זה, נבקש גם לקבל תמונות של שטח הגג.

 

את הפניות יש לשלוח למייל – tender@iha.org.il עד 15 בינואר 2020.

בברכה,

רומי גורודיסקי

מנכ"לית החברה הכלכלית