Skip to main content

הערות ההתאחדות לטיוטת המפרט האחיד של המשרד להגנ"ס

אילוסטרציה - איש עם זכוכית מגדלת

שמחנו על פרסום טיוטת המפרט האחיד של המשרד להגנ"ס לבתי המלון ואנחנו מתכבדים להעיר על טיוטת המפרט כלהלן.