Skip to main content

בקשות והיתרים – העסקת עובדים זרים

עדכון

שימו לב!

היום או מחר, אמור להגיע לכל המלונות שביקשו עובדים זרים (למעט אילת) מייל עם ההקצאה המגיעה למלון.

מאחר ובשלב זה מדובר על המחזור הראשון של 1,000 עובדים, ונותרו מספר של כ-300 מכסות שלא נוצלו, קיימת אפשרות למלונות שביקשו, לבקש כמות נוספת מעל המכסה שאושרה לכל מלון.

כמו כן , ניתנת אורכה למלונות שלא ביקשו עד כה, לשנות את דעתם ולמלא בקשה לעובדים זרים המגיעים להם על פי הקריטריונים שנקבעו.

אבקש להזכיר לכל מי שחושב שיוכל להמשיך להסתדר עם העובדים מקרב המסתננים/מבקשי המקלט לאורך זמן, הרי שאין לכך שום ערובה, אלא להיפך!

אבקש גם להסב את תשומת לבכם ליציבות התעסוקה של העובדים הזרים (ברישיונות), העומדים להגיע לפרק זמן של 5 שנים.

והכי חשוב – מלונות שלא יבקשו כעת , המכסות שלהם יעברו למלונות המעוניינים ביותר ואח"כ יהיה כמעט בלתי אפשרי לתקן זאת!

אנא עברו על המצורף בזה:

  1. הודעה על הארכת הבקשות עד ל 11/11 (יום שני הקרוב). פתוח לכולם , כולל מי שלא ביקש עד כה!
  2. דוגמת המכתב שיקבלו מלונות שכבר ביקשו עם לינק לאפשרות,להגיש בקשה נוספת לתוספת עובדים מעל ההיתר שאושר להם במייל שהנכם אמורים לקבל היום.

היתרים עובדים זרים

פרסום הודעה 5.11.19- הגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים

 

לכל שאלה/הבהרה אתם מוזמנים לפנות אל יואב בכר, סמנכ"ל משאבי אנוש

yoav@iha.org.il