Skip to main content

ביטול הזמנות בשל משבר הקורונה וסגירת המלון

אילוסטרציה - אנשים עם סימן שאלה וסימן קריאה

 

לאחר פניות מלונות בנושא שבנדון, אנו שבים ומזכירים לכם את הדין הנוהג (מצ"ב חוות דעת שלי).

 

עיקרי חוות הדעת:

א.       ישנן גישות שונות לדיני הסיכול – 'ביטול בשל כוח עליון', כאשר בעבר נקטו בתי המשפט בגישה מצמצמת, קרי, הפחיתו את המקרים שיוכרו כמצדיקים ביטול מחמת 'כוח עליון'. עם זאת, בתחילת שנות ה2000 חל כרסום בהלכה, וכיום לא ניתן לומר בוודאות שניתן לבטל ללא סיכון כלשהו.

ב.       ככלל, מי שיש לו בהסכם שבין המלון לבין הצרכן / סוכן, סעיף המאפשר ביטול מחמת 'כוח עליון' – חל הקבוע בהסכם.

ג.        מי שאין לו סעיף ביטול מחמת 'כוח עליון':

  1. יכול להפעיל נוהל 'רישום יתר' (Over Booking) להציע לאורחים העברה למלונות שכנים באותה רמה או גבוהה יותר לשם הקטנת הנזק והחשיפה.
  2. ככל שיתקיים אירוע מסכל, כגון צו המונע פתיחה של מלונות או שאינו מאפשר פרקטית את הפעלתם יוכלו המלונות לבטל את ההזמנות של האורחים הישראלים – אך תהיה חובה להשיב לאורחים את הכספים ששילמו. בכל מקרה, לא ניתן לבטל הזמנות ללא השבת כספי האורחים.
  3. ככל שלא יתקיים אירוע מסכל וביטול ההזמנות של אורחים ישראלים הינו כתוצאה מאי-כדאיות כלכלית בהמשך הפעלת המלון (להבנתנו, זה המצב נכון להיום אצל הרבה מלונות), אזי מעבר להשבת כספי ההזמנה ייתכן שתהיה לאורחים עילה לתבוע מהמלונות פיצויים בגין הפרת חוזה

ד.       לגבי היקף החשיפה – במספר פסקי דין בתביעות קטנות בנושא ביטול חבילות נופש לחו"ל או אי התאמת החבילה, במקרים בהם כבר נפסק פיצוי כלשהו לטובת האורחים (והוכח שאכן הייתה התרשלות של חברת התעופה / סוכן הנסיעות), בד"כ מדובר היה בסכומים קטנים של לא יותר מכמה מאות ₪ לאורח.

 

הבהרה: בשל דיני ההגבלים העסקיים, אסור לנו ואיננו מתערבים בנושאים עסקיים פרטניים בין המלונות לבין צדדים שלישיים ואנו נמנעים מכל פעולה שיש בה כדי להמליץ על קו פעולה עסקי העלול לפגוע בתחרות. הפרסום הנ"ל נעשה במסגרת יידוע הוראות החוק והפסיקה ואין בו כדי להמליץ למי מהמלונות כיצד לנהוג.

 

אנו לרשותכם בכל נושא ושאלה,

עו"ד ניר קפלן, ראש מחלקת רגולציה

Nir@iha.org.il