Skip to main content

רגולציה

רגולציה

מחלקת הרגולציה עוסקת בשני תחומים עיקריים:

• פעילות להפחתת דרישות רגולציה בענף המלונאות, לשם הקלה על עשיית עסקים והפעלת מלונות בישראל וקידום תיקוני חקיקה תוך השוואת הדרישות והתקנים לקיים במדינות המפותחות החברות ב-OECD  ובחינת עלות מול תועלת ענפית. במסגרת זו, מבצעת המחלקה מעקב רציף אחר הצעות חוק, טיוטות ותזכירי חקיקה שונים. במידת הצורך, היא פועלת לבלימת יוזמות חקיקה בלתי סבירות שקבלתן תשפיע לרעה ותכביד עוד יותר את נטל עשיית העסקים ותפעול המלונות בישראל.

• ליווי סיוע וייעוץ כלכלי ומשפטי פרטני שוטף למלונות במגוון תחומים: רישוי עסקים, אבטחה, כיבוי אש, נגישות, משרד הבריאות, הגנ"ס, שפכים, מיגון (פיקוד העורף), הגנת הצרכן, הגבלים עסקיים, כשרות, שיווק והגנת הפרטיות, מעליות, מנדפים, מטבחים, בריכות שחייה ועוד.

עו

עו"ד ניר קפלן

סמנכ"ל רגולציה